தீரன் திப்பு !

வீரத்தின் உதிப்பு
விடுதலையின் மறுபதிப்பு
மாவீரன் திப்பு..

உன் பேரிலான
விழாவுக்கா
தடை விதிப்பு ?

வரலாற்றை திரிப்போரின்
வழக்கமான கொதிப்பு...
நீதியின் நெஞ்சத்தில்
நரிகளின் மிதிப்பு..

இவர்கள் கைபட்டா
குறையும் உன்
இசைமிகு மதிப்பு ??

இனி எல்லோர் கையிலும்
தவழும்
உன் வரலாற்றைப் பகரும்
புத்தகப் பதிப்பு..

வஞ்சகக் கூட்டத்தின்
நெஞ்சகமே அடையும் பாதிப்பு..  நீ...
அஞ்சுதல் என்னும்
அடையாளமறியா மா-திப்பு !!

அதிரை என். ஷஃபாத்

கருத்துகள் இல்லை