மாற்றம் ஏற்றமா ஏமாற்றமா – அனுபவம் பேசுகிறது.

ஏப்ரல் 29, 2012 23

மாற்றம் ஒன்றே மாறாதிருப்பது என்று கூறுவார்கள். விதைகள் தளிர்களாவதும், தளிர்கள் தழைத்து செடிகளாவதும், கொடிகளாவதும், பூப்பதும், காய்ப்பதும...

பழகு மொழி - 08

ஏப்ரல் 29, 2012 2

(1):5   சொல்லின் முதலில் இடம்பெறும் எழுத்துகள்   ( அல்லது) வருக்கம் : (1):5:1   உயிர் வருக்கம் அ , ஆ , இ , ஈ , உ , ஊ , எ , ஏ , ஐ , ஒ ...

அசரவைக்கும் அதிரை விருந்து வைபவங்கள் !

ஏப்ரல் 28, 2012 16

அதிரையின் “விருந்து” உபசரிப்புகள் ! விருந்தோம்பலுக்கு பெயர்பெற்ற ஊர்களில் நமதூரும் ஓன்று. நமதூரில் எவ்வாறெல்லாம் விருந்துகள் உபசரிக்கப...

அஹ்மத் தீதத்

ஏப்ரல் 26, 2012 9

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்)... உங்கள் அனைவர் மீதும் எல்லாம் வல்ல இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவுவதாக...ஆமின் அஹ்மத் தீதத் அவர்க...