மனிதம் - 2050

பிப்ரவரி 26, 2012 45

தூசு கூடி காற்று யெல்லாம் மாசு பட்டுப் போகும் காசு டைத்த ஆளின் சொற்கள் பேசு பொருள் ஆகும் ஏசு புத்தன் காந்தியெல்லாம் பூசு மூடு என்றா...

அந்நிய முதலீடும் அந்நியர் முதலீடும்

பிப்ரவரி 24, 2012 14

தலைப்பைப் பார்த்ததும் ஒரு தடுமாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு. தலைப்பின் இரண்டு பகுதிகளுக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பெரிய முரண்பாடு இல்லாதது போல் தோ...

புள்ளையலுவோ பரீட்சைக்கு படிக்குதுவோமா !

பிப்ரவரி 22, 2012 21

ஊட்டு பிள்ளைகளை நன்கு படிக்க விடுங்கள் / தூண்டுங்கள்.... மாணவ, மாணவியர்களுக்குத்தான் எல்லாரும் தன்னால் இயன்ற அறிவுரைகளையும் கடந்த கால நிகழ...